KONTAKT 

Marketing v agrosektore

Tvorte ho, zdieľajte a stretávajte nových zákazníkov kdekoľvek a kedykoľvek. Pomôžem vám rozšíriť svoju poznateľnosť zo sveta marketingu. 

Srdečne vás vítam.

Túto stránku som venovala poradenstvu, ktoré je určené poľnohospodárom, potravinárom a obhospodarovateľom lesa.

Dovoľte mi predstaviť sa, volám sa Jana Zentková.

Prvý krát som sa stretla s marketingom v roku 2012 a odvtedy pomáham klientom rozbehnúť svoje podnikanie a udržiavať plynulý chod.

V zmysle PRV 2014-2020 mám pre vás pripravené špeciálne ponuky  poradenstva a to zdarma. Poradenská služba je však obmedzená počtom 10 poskytnutých poradenstiev za rok, preto ju nie je možné poskytnúť každému.

V takom prípade môžete využiť platené služby šité na mieru vášho podnikania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa marketingu a služieb, kontaktovať ma môžete cez tieto siete nižšie alebo si vyhraďte čas, ktorý venujete pozornému prečítaniu všetkých informácií na tejto stránke.

Bude mi potešením spoznať vás a vaše podnikanie.

Rozhodli ste sa podnikať? Tak potom ste tu správne.

Poradenstvo ZDARMA je určené výlučne podnikom vo vidieckej oblasti.

Za vidiecku oblasť sa v zmysle kapitoly 8 PRV považuje celé územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane). 
Patríte do jednej z týchto skupín nižšie?
Aktívni poľnohospodári

 Sú mikro, malým, stredným podnikom (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), alebo veľkým podnikom (t. j. nespĺňa definíciu v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).

Obhospodarovatelia lesa
Sú mikro, malým, stredným podnikom (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014), alebo veľkým podnikom (t. j. nespĺňa definíciu v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).
Mikro, malé a stredné podniky
Podniky podnikajúce vo vidieckych oblastiach, ktoré spĺňajú definíciu v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014.
Ako zistím, do ktorej skupiny patrím? Jednoducho. Spýtam sa vás takto:

Pestujete alebo chováte?

Ak patríte do skupiny SHR alebo máte firmu (napr. s.r.o.) a beriete priame platby, tak sa radíte do skupiny AKTÍVNY POĽNOHOSPODÁR.
Rovnako do tejto skupiny patríte, ak chováte hospodárske zvieratá, no pôdou nedisponujete.

Aktívny poľnohospodár je príjemcom poradenstva bez ohľadu na jeho veľkostné zaradenie.

Ak ide o podnik, ktorý nepoberá priame platby, ani nemá hospodárske zvieratá (resp. ani nie je obhospodarovateľom lesa), tak v tom prípade môže byť oprávneným príjemcom poradenstva, len ak spĺňa definíciu MSP na vidieku.

Vidiecka oblasť je definovaná v kapitole 8.1 PRV ako celá SR okrem okresných miest ( pričom niektoré prímestské časti BA a KE sú tiež brané ako vidiecka oblasť).

MSP sa posudzuje podľa toho, či vykonáva hospodársku činnosť (napr. SZČO je tiež podnik) a z hľadiska veľkosti sa to odvíja od počtu zamestnancov a výšky obratu.

Vybrať poradenskú službu zdarma si môžete z týchto fokusových oblastí.

Ekonomika a potravinárstvo.

Fokusová oblasť 3A

Ekonomika

4.3. Marketing a odbyt poľnohospodárskych a potravinárskych produktov

Cieľom tejto poradenskej služby je zhodnotenie marketingových a odbytových možností pre poľnohospodársky a potravinársky podnik so zreteľom na špecifiká agrárneho trhu. Objednávateľ bude oboznámený s úlohou, významom a špecifikami agrárneho marketingu a odbytu na slovenskom a európskom trhu. Poradenstvo bude podrobne zamerané na oblasť analyzovania agrárneho trhu a identifikácie základných problémov marketingu rastlinnej, resp. živočíšnej výroby a spracovania poľnohospodárskych komodít. Rovnako súčasťou bude aj identifikácia možností odbytu na domácom a zahraničnom trhu.

Benefit objednávateľa produktu:
Objednávateľ bude informovaný o možnostiach riešenia marketingových aspektov pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva. Objednávateľ bude schopný porozumieť, pripraviť a následne zrealizovať taký marketingový plán, ktorý umožní rast odbytu podniku. Objednávateľ na základe poradcu by mal byť schopný garantovať zvýšenie odbytu svojich výrobkov.

Fokusová oblasť 3A

Potravinárstvo

3.8. Poradenstvo pri uvádzaní nových výrobkov na trh

Pomoc pri:
- Analýze trhu v danom segmente.
- Výbere spôsobu a príprave obsahu prezentácie výrobku.
- Spracovaní podkladov pre označenie výrobku, etikety a spôsobu balenia.

Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Úspešné uvedenie nového produktu na trh s odbornou garanciou tvrdení a označení. Minimalizácia rizík spojených s možným nesprávnym označením a stratami s tým spojenými. Úspešný predaj a dosiahnutie optimálnej ceny výrobku.

Fokusová oblasť 3A

Potravinárstvo

3.5. Poradenstvo pre dosiahnutie hygienických štandardov pri farmárskej produkcii potravín

Pomoc pri:
- Analýze existujúceho stavu a rizík.
- Určení kritických kontrolných bodov.
- Návrhu opatrení na elimináciu alebo minimalizáciu rizík.
- Spracovaní projektu HACCP.
- Zaškolení pracovníkov.

Stručný predpokladaný benefit pre objednávateľa produktu:
Zvýšenie bezpečnosti vyrábaných produktov, možnosť dodávok do obchodných sietí, zaškolenie pracovníkov pre zabezpečenie bezpečnosti vyrábaných produktov v súlade s dokumentáciou a platnou legislatívou.

A ako bude poradenstvo prebiehať?

Vyberiete si jednu z vyššie uvedených poradenských služieb.

Zodpoviete otázky v dotazníku, ktorý nájdete po kliknutí na tlačidlo "Mám záujem o túto službu". Prípadne vyplňte všeobecný dotazník, ak si zrovna nie ste istí, ktorá poradenská služba by sa vám hodila. Potom odošlete vyplnený dotazník. Rezervujte si prosím 15 minút na vyplnenie.

Ozvem sa vám späť maximálne do týždňa.

Jedným z hlavných cieľov každého projektu bude zhodnotenie marketingových a odbytových možností pre poľnohospodársky a potravinársky podnik so zreteľom na špecifiká agrárneho trhu.
 Druhým cieľom pre daný subjekt bude poradenstvo pre dosiahnutie hygienických štandardov pri farmárskej produkcii potravín a/alebo uvádzanie nových výrobkov na trh.

Všetky ciele projektov sa budú vždy líšiť, budú rôzne, budú sa meniť a prispôsobovať a to podľa adresáta poradenstva, od jeho potrieb, aktuálneho stavu či situácie a objednanej poradenskej služby.

Máte doplňujúce otázky?

Napíšte mi cez kontaktný formulár

Vyplňte prosím všetky údaje, ktoré si formulár vyžaduje.
Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov.

Vaše kontaktné údaje, ako aj údaje, ktoré mi poskytnete v dotazníku budú použité výlučne iba mojou spoločnosťou a to za účelom dosiahnutia lepších výsledkov našej spolupráce.